Algemene voorwaarden

Outcome B.V. Algemene voorwaarden 2020

Algemene Bepalingen

 

1.            Algemeen

1.1          Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, offerte en overeenkomst tussen Outcome B.V. (hierna: Outcome) en klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

1.2          Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

1.3          Outcome is altijd gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal wijzigingen schriftelijk kenbaar maken aan klant. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking één maand na de dagtekening van de bekendmaking ervan. Indien klant niet instemt met de gewijzigde algemene voorwaarden, dan heeft klant, tot het tijdstip van inwerkingtreding, de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen per de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht worden.

1.4          Alle offertes van Outcome zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

1.5          Outcome kan onderhandelingen over de totstandkoming op ieder gewenst moment afbreken, zonder gehouden te zijn aan vergoeding van door klant gemaakte kosten of geleden schade.

1.6          Een overeenkomst komt tot stand zodra Outcome de door klant rechtsgeldig ondertekende overeenkomst en/of machtigingsformulier retour ontvangt, of anderszins in opdracht van klant diensten aan klant ter beschikking heeft gesteld.

1.7          Door Outcome verstrekte leveringstermijnen gelden steeds als streefdata, binden Outcome niet en hebben steeds een indicatief karakter, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven.

Vertraging in de levering van software of apparatuur kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

1.8          Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Outcome en klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.9          Outcome kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar onderneming. Klant zal de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet zonder toestemming van Outcome aan derden verkopen, overdragen of verpanden. Outcome zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.


2.            Duur van de overeenkomst

 

2.1          Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.

2.2          De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij klant of Outcome de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de desbetreffende periode.


3.            Prijs en Betaling

 

3.1          De door klant te betalen prijs is gebaseerd op de in de overeenkomst vermelde tarieven. Alle tarieven en prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.

3.2          Outcome is gerechtigd tarieven en prijzen tussentijds te wijzigen en zal klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Indien klant deze wijziging niet accepteert, is klant gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden.

3.3          Alle facturen worden door klant betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij het ontbreken van betalingscondities zal klant binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Klant is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van een betaling.

3.4          Indien klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Outcome de vordering uit handen geven, in welk geval klant naast het verschuldigde bedrag en wettelijke handelsrente tevens gehouden is tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Outcome gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van de vordering.


4.            Opschorting

 

4.1          Bij het achterwege blijven van juiste nakoming van zijn betalingsverplichting, zal klant, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van Outcome tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden, zonder dat daar enige aansprakelijkheid van Outcome uit voortvloeit, totdat Klant hetgeen door Outcome opeisbaar verschuldigd is volledig heeft voldaan, met inbegrip van eventuele rente en kosten.

 

5.            Voorbehoud van eigendom van rechten / risico

 

5.1          Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van Outcome totdat alle bedragen die klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die worden bedoeld in Artikel 3.4 van deze algemene voorwaarden, volledig aan Outcome zijn voldaan.

5.2          Outcome kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat klant alle aan Outcome verschuldigde bedragen heeft voldaan.

5.3          Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of een hulppersoon van klant zijn gebracht.
 

 

6.            Intellectuele eigendomsrechten

 

6.1          Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Outcome, diens licentiegevers of toeleveranciers. Klant verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten die bij deze Algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van klant tot verveelvoudiging, openbaarmaking of verspreiding van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten.

6.2          Het is klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, apparatuur of materialen te (doen) verwijderen of te (doen) wijzigen.

6.3          Het is Outcome steeds toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is klant niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat klant geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal Outcome klant desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

6.4          Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Outcome van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemt materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Klant zal Outcome vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

6.5          Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is klant gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Outcome schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien klant deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Klant is gehouden van fouten onverwijld melding aan Outcome te maken.

 

7.            Verplichtingen Klant

 

7.1          Klant zal Outcome steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen.

7.2          Klant draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Outcome te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

7.3          Indien klant de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Outcome stelt of indien klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Outcome het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en heeft Outcome het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Outcome tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

7.4          Ingeval medewerkers van Outcome op locatie van klant werkzaamheden verrichten, draagt klant kosteloos zorg voor een werkruimte en faciliteiten die voldoen aan alle geldende eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Klant vrijwaart Outcome voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Outcome, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van klant of van onveilige situaties in diens organisatie.

 

8.            Aansprakelijkheid Outcome, vrijwaring

 

8.1          De totale aansprakelijkheid van Outcome wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 100.000 (honderd duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die klant zou moeten maken om de prestatie van Outcome aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van klant wordt ontbonden.

b. redelijke kosten die klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Outcome op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

8.2          De aansprakelijkheid van Outcome voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nooit meer dan € 1.000.000 (één miljoen Euro).

8.3          Aansprakelijkheid van Outcome voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan Outcome voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan Outcome voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 8.1 en 8.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

8.4          De aansprakelijkheid van Outcome wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien klant Outcome onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Outcome ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Outcome in staat is adequaat te reageren.

8.5          Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Outcome meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Outcome vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

8.6          Klant vrijwaart Outcome voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Outcome geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

8.7          Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Outcome zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
 

9.            Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy

 

9.1          Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

9.2          Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Outcome zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Klant een passende schadeloosstelling heeft aangeboden en Outcome deze heeft geaccepteerd.

9.3          Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal klant Outcome desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

9.4          Klant vrijwaart Outcome voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door klant wordt gehouden of waarvoor klant uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Outcome toerekenbaar zijn.

9.5          De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Outcome door klant worden verwerkt, ligt volledig bij klant. Klant staat er tegenover Outcome voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart Outcome tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

9.6          Outcome spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passen beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.


10.          Overmacht

 

10.1       Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan oorlog(sgevaar), rellen, werkstaking, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van elektriciteit, aanpassingen of onderhoud of storingen aan het netwerk van telecommunicatie en/of elektriciteitsnetwerken van toeleveranciers, overmacht van toeleveranciers van Outcome, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door klant aan Outcome zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door klant aan Outcome is voorgeschreven.

10.2       Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 

11.          Tussentijdse beëindiging

 

11.1       Aan elk van de partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

11.2       Outcome kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien aan klant -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Outcome is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

11.3       Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij klant bewijst dat Outcome ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Outcome vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.4       In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan klant een overeenkomst slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze algemene voorwaarden. Het bepaalde in artikel 7:408 BW is uitgesloten.

 

12.          Toepasselijk recht

 

12.1       De overeenkomsten tussen Outcome en klant worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

12.2       Geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

 

Dienstverlening

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Outcome diensten verleent, zoals advisering, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, hosting, het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten, zoals de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.

 

13.          Uitvoering

 

13.1       Outcome zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Outcome worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Outcome uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

13.2       Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Outcome gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.3       Outcome zal zich jegens klant inspannen de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de dienstverlening zo groot mogelijk te laten zijn. Outcome zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

13.4       Outcome kan geen onbelemmerde toegang tot het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de dienstverlening van Outcome.

13.5       Outcome is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling of beschadiging van gegevens door het gebruik van de dienstverlening, daaronder begrepen via het netwerk van Outcome verzonden (e-mail) berichten.

13.6       Klant zal geen toegang tot de dienstverlening kunnen krijgen op tijdstippen dat onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan de dienstverlening moeten worden verricht. Outcome zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat klant daarvan de minste hinder ondervindt.

13.7       Outcome is, met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening, gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur alsmede in haar wijze van dienstverlening wijzigingen aan te brengen, waaronder bijvoorbeeld voorschriften over toegangstijden, identificatieprocedures, type programmatuur en omvang en inhoud van de informatie.

13.8       Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Outcome gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van klant op te volgen. Outcome is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 14.

13.9       Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Outcome steeds gerechtigd na overleg met klant deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

13.10     Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door Outcome verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd conform het in artikel 3.3 gestelde.
 

 

14.          Wijziging en meerwerk

 

14.1       Indien Outcome op verzoek of met voorafgaande instemming van klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Outcome. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Outcome is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten

14.2       Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 14.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van klant en Outcome, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor klant nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

14.3       Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Outcome klant desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 

15.          Verplichtingen klant

 

15.1       Klant is verplicht te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving en heeft zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige klant mag worden verwacht.

15.2       Klant zal de dienstverlening slechts gebruiken in overeenstemming met de door Outcome kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals onder meer neergelegd in deze algemene voorwaarden. Klant is gehouden bij het gebruik van de dienstverlening geen rechten van derden te schenden, geen gedrag te vertonen welke in strijd is met de goede zeden of openbare orde, en geen schade aan derden dan wel aan Outcome toe te brengen.

15.3       Klant is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van de dienstverlening dat daardoor de juiste werking van het computersysteem van Outcome niet wordt belemmerd, dan wel dat daardoor andere klanten in het gebruik van de dienstverlening niet worden belemmerd.

15.4       Outcome houdt zich het recht voor om aan klant de toegang tot de dienst te ontzeggen indien klant in strijd handelt met artikel 15.1 t/m 15.3. Outcome zal wegens weigering van de toegang tot de dienstverlening op grond van artikel 15.1 t/m 15.3 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Klant vrijwaart Outcome voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.

 

16.          Aanvraag domeinnamen

 

16.1       Indien Outcome voor klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam gelden de volgende bepalingen. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn mede van toepassing de regels en procedures van de instanties, die verantwoordelijk zijn voor de registratie van domeinnamen, waaronder -doch niet uitsluitend- begrepen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De instantie die verantwoordelijk is voor de registratie van de domeinnaam beslist over de uiteindelijke verlening van de domeinnaam. Outcome aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door klant beoogde resultaten. Klant is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij Outcome gebruikelijke tarieven, verschuldigd. Outcome staat er niet voor in dat een door klant gewenste domeinnaam aan klant wordt toegekend.

16.2       Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van klant. Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Klant vrijwaart Outcome tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van het domein en de domeinnaam.
 

17.          Opleidingen, cursussen en trainingen

 

17.1       Voor zover de dienstverlening van Outcome bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan Outcome steeds vóór de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden beheerst door de bij Outcome gebruikelijke regels.

17.2       Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Outcome aanleiding geeft, is Outcome gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.


18.          Detachering

 

18.1       Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake als Outcome een medewerker (hierna: de gedetacheerde medewerker) aan klant ter beschikking stelt teneinde deze medewerker onder toezicht en leiding c.q. regie van klant werkzaamheden te laten uitvoeren.

18.2       Outcome spant zich er voor in dat de gedetacheerde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde in artikel 13.9 inzake vervanging. 

18.3       Klant kan de ter beschikking gestelde medewerker slechts inzetten voor andere dan de overeengekomen werkzaamheden indien Outcome daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.

18.4       Het is klant slechts toegestaan de ter beschikking gestelde medewerker aan een derde door te lenen om onder leiding en toezicht van die derde werkzaam te zijn indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

18.5       Klant is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken (i) indien de gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en klant dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan Outcome kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde medewerker. Outcome zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Outcome staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van klant op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van klant wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van klant betreffende de verrichte werkzaamheden blijven in stand.

18.6       Outcome is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de gedetacheerde medewerker in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-)premies voor sociale verzekeringen. Outcome vrijwaart klant voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door Outcome van de gedetacheerde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), mits klant de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan Outcome overlaat, hem daarbij alle medewerking verleent en hem alle benodigde informatie en, indien door Outcome gewenst, procesvolmachten verstrekt.

18.7       Outcome aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding c.q. regie van klant tot stand zijn gekomen.
 

 

Verkoop van apparatuur

De in dit hoofdstuk “Verkoop van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Outcome apparatuur aan klant verkoopt. Voor zover de strekking van de navolgende bepalingen zich daar niet tegen verzet zijn onder het begrip ‘apparatuur’ tevens losse onderdelen van apparatuur begrepen.

 

19.          Selectie van apparatuur, aflevering en risico

 

19.1       Klant draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. Outcome staat er niet voor in dat de apparatuur geschikt is voor het door klant beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

19.2       De door Outcome aan klant verkochte apparatuur zal aan klant worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van Outcome. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Outcome de aan klant verkochte apparatuur afleveren of doen afleveren op een door klant aan te wijzen plaats. Outcome zal klant zo mogelijk tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur af te leveren. De door Outcome aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief.

19.3       Aflevering van apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de apparatuur niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d.

19.4       Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur gaat over op klant bij aflevering aan klant. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van klant, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur echter reeds over op klant op het moment van afgifte van de apparatuur aan de vervoerder.

19.5       Outcome zal de apparatuur verpakken volgens de bij hem geldende gebruikelijke maatstaven. Indien klant een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Klant zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door Outcome geleverde producten, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Klant vrijwaart Outcome voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.

 

20.          Omgevingseisen en installatie

 

20.1       Klant draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door Outcome in voorkomend geval gespecificeerde vereisten voor de apparatuur (bijv. betreffende temperatuur, luchtvochtigheid, technische omgevingseisen e.d.).

20.2       Indien partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zal Outcome de apparatuur installeren of laten installeren. In de eventuele verplichting tot installatie van apparatuur door Outcome is niet inbegrepen de verplichting tot het installeren van programmatuur of tot het uitvoeren van dataconversie.

20.3       Indien Outcome zich heeft verbonden tot installatie zal klant vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen en alle voor de installatie noodzakelijke instructies van Outcome opvolgen.

20.4       Klant zal Outcome voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkdagen en -uren van Outcome.
 

 

21.          Apparatuur van toeleverancier

 

21.1       Indien en voor zover Outcome apparatuur van derden aan klant levert, zullen, mits dat door Outcome schriftelijk aan klant is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor klant ter inzage bij Outcome en Outcome zal deze aan klant kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen klant en Outcome om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

21.2       Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de apparatuur, verschuldigd bij de aflevering van de apparatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Outcome uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

 

Ontwikkeling van programmatuur

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “Dienstverlening”, van toepassing indien Outcome in opdracht van klant programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

 

22.          Ontwikkeling van programmatuur

 

22.1       Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan Outcome ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Outcome zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door klant te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan klant instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.

22.2       Outcome is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

22.3       Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt klant slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie op haar verzoek aan klant ter beschikking gesteld, in welk geval klant gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien Outcome in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan klant ter beschikking te stellen, is klant daarvoor een redelijke vergoeding verschuldigd.

 

23.          Aflevering, installatie en acceptatie

 

23.1       Outcome zal de te ontwikkelen programmatuur aan klant zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Outcome uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal klant zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Outcome niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

23.2       Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Outcome uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het klant niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Outcome kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat klant met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan Outcome worden gerapporteerd.

23.3       De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a.            indien tussen partijen geen acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Outcome uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel

b.            indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel

c.            indien Outcome vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 23.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten in de zin van artikel 6.5 zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 23.6 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien klant daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

23.4       Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal klant Outcome hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

23.5       Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 6.5 bevat, zal klant Outcome uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Outcome zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Outcome gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

23.6       Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Outcome om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 26, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals (maar niet gelimiteerd tot) de vormgeving van gebruikersinterfaces.

23.7       Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

23.8       Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in artikel 23.3 heeft tot gevolg dat Outcome ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Outcome is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van klant op grond van artikel 23.6 betreffende kleine gebreken en artikel 26 betreffende garantie

23.9       Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Outcome uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

 

Gebruik en onderhoud van programmatuur

De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Outcome ter beschikking gestelde programmatuur. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites. De bepalingen in hoofdstuk zijn slechts van toepassing op SaaS diensten, voor zover dat naar de aard van de dienst mogelijk is en daar in het hoofdstuk Software-as-a-Service (SaaS) niet van wordt afgeweken.  

 

24.          Gebruiksrecht

 

24.1       Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent Outcome klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Klant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van klant uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

24.2       De programmatuur mag door klant uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van klant waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

24.3       Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is klant niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van klant gebruikt. Klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Klant zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan klant ter beschikking gesteld, ook niet indien klant bereid is voor dezeterbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Klant erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Outcome bevat.

24.4       Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Outcome retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat klant bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal klant van zodanige vernietiging Outcome onverwijld schriftelijk melding maken.

 

25.          Aflevering, installatie en acceptatie

 

25.1       Outcome zal de programmatuur die niet bestaat uit cloud diensten op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan klant afleveren en, indien een door Outcome uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij klant installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal klant zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Outcome niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

25.2       Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 23.2 tot en met 23.7 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt klant de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van Outcome ingevolge de garantie van artikel 26. In alle gevallen geldt het bepaalde in artikel 23.8 onverminderd.

25.3       Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Outcome uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

 

26.          Garantie

 

26.1       Outcome zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van artikel 6.5 binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Outcome zijn gemeld. Outcome garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van klant is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Outcome volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Outcome kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van klant of van andere niet aan Outcome toe te rekenenoorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De herstelverplichting vervalt indien klant zonder schriftelijke toestemming van Outcome wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

26.2       Herstel van fouten zal geschieden op een door Outcome te bepalen locatie. Outcome is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

26.3       Outcome heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 26.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

 

27.          Onderhoud

 

27.1       Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal klant overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Outcome geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Outcome melden. Na ontvangst van de melding zal Outcome zich naar beste vermogen inspannen fouten in de zin van artikel 6.5 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Outcome te bepalen wijze en termijn aan klant ter beschikking worden gesteld. Outcome is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal klant zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodigde daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Outcome niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

27.2       Outcome staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.

27.3       Outcome kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Outcome toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Outcome is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

27.4       Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Outcome bij het beschikbaar

komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan klant ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Outcome niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Outcome van klant verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Outcome aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

27.5       Indien klant niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Outcome is aangegaan, kan Outcome niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

27.6       Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

 

28.          Programmatuur van toeleverancier

 

28.1       Indien en voor zover Outcome programmatuur van derden aan klant ter beschikking stelt, zullen, mits dat door Outcome schriftelijk aan klant is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor klant ter inzage bij Outcome en Outcome zal deze voorwaarden aan klant op zijn verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen klant en Outcome om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.
 

Software-as-a-Service (SaaS)
De in dit hoofdstuk ‘Software as a Service (SaaS)’ opgenomen bepalingen zijn, naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden toepassing indien Outcome diensten verricht onder de naam of op het gebied van Software-as-a-Service (ook wel aangeduid als: SaaS). Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder SaaS verstaan: het door Outcome ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan klant via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan klant een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt.

 

29.          Beveiliging en controle

 

29.1       Klant is verplicht zijn eigen systemen en infrastructuur te allen tijde goed te beveiligen, onder meer door gebruikmaking van up-to-date firewallsoftware en anti-virussoftware.

29.2       Als Outcome op grond van de overeenkomst verplicht is om gegevens of data te verwerken, te kopiëren of op haar servers of die van haar toeleveranciers op te slaan, is zij, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, niet verantwoordelijk voor de controle en de juistheid van de resultaten van die dienstverlening. In het geval van opslag c.q. kopiëring van gegevens of data door Outcome is de Klant verplicht om zelf regelmatig te controleren of de opslag juist en volledig is verlopen en of de opgeslagen gegevens of data nog bruikbaar zijn.

29.3       Outcome is nooit verplicht tot herstel van verminkte/beschadigde of verloren gegevens of data en Outcome is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of verminking/beschadiging van gegevens of data, of als gevolg van openbaring van gegevens of data met een vertrouwelijk karakter.

 

30.          Uitvoering SaaS-dienst

30.1       Outcome verricht de SaaS-dienst slechts in opdracht van klant. Het staat klant niet vrij derden gebruik te laten maken van de door Outcome verleende diensten op het gebied van SaaS.

30.2       Indien Outcome op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van klant, zijn medewerkers of gebruikers, zulle alle daaraan verbonden kosten aan klant in rekening worden gebracht.

30.3       Outcome kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij klant geldende procedures tot gevolg heeft, zal Outcome klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van klant. In dat geval kan klant de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Outcome de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

30.4       Outcome kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. Outcome is niet gehouden specifiek voor klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

30.5       Outcome kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Outcome zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

30.6       Outcome is nimmer gehouden klant een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan klant ter beschikking te stellen en te houden programmatuur.

30.7       Als klant na afloop van de overeenkomst ondersteuning van Outcome wilt bij het migreren van zijn data of het anderszins realiseren van het overstappen naar een ander systeem of andere dienstverlener, kan klant dit schriftelijk aan Outcome verzoeken. Als Outcome met het verzoek instemt, dan mag zij de kosten van dergelijke ondersteuning bij klant in rekening brengen.
 

31.          Garantie

31.1       Outcome staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Outcome zal zich er voor inspannen fouten als bedoeld in artikel 6.5 in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door Outcome zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door klant gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Outcome zijn gemeld. Outcome kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Outcome staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door Outcome is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Outcome is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Indien de programmatuur in opdracht van klant is ontwikkeld, kan Outcome volgens zijngebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan klant in rekening brengen.

31.2       Klant zal op basis van de door Outcome verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaS-dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Outcome verklaart zich bereid om op verzoek van klant naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door klant te nemen maatregelen, tegen door Outcome te stellen (financiële) voorwaarden. Outcome is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

31.3       Outcome staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.
 

32.          Bescherming van persoonsgegevens

32.1       Klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij klant. Partijen houden het er voor dat Outcome ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is.

32.2       Outcome zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door klant na te komen verplichtingen als bedoeld in artikel 32.1. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijen en vergoedingen van Outcome begrepen en komen voor rekening van klant.
 

33.          Aanvang van de dienstverlening; vergoeding

 

33.1       Uitvoering van de door Outcome te verlenen SaaS-dienst begint binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst. Klant draagt er zorg voor dat hij onverwijld na het aangaan van de overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de SaaS-dienst benodigde faciliteiten.

33.2       Klant is voor de SaaS-dienst de vergoeding verschuldigd die is opgenomen in de overeenkomst. Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de door Outcome verleende SaaS-dienst telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd.

 

34.          Beperkingen gebruik

 

34.1       Het is klant niet toegestaan de SaaS-dienst te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de overeenkomst met Outcome en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet (hacken) waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels of door het aannemen van een valse hoedanigheid. Outcome mag de dienst zonder aansprakelijkte zijn voor schade van klant onmiddellijk buiten gebruik stellen en de overeenkomst onmiddellijk opzeggen, als in strijd wordt gehandeld met deze verplichtingen. Klant vrijwaart Outcome tegen aanspraken van derden voor enige schade, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen.

34.2       Klant zal geen misbruik maken van de SaaS-dienst en de SaaS-dienst in geen geval gebruiken voor een ander doel, dan het door Outcome beoogd doel van het gebruik van de SaaS-dienst.

34.3       Als partijen een maximale hoeveelheid dataverkeer of opslagruimte zijn overeengekomen, is klant zelf verantwoordelijk voor een (eventuele) overschrijding daarvan (versturen van tekst of afbeeldingen over het internet via de server van Outcome of haar leveranciers van en naar de website(s) van klant). Voor de beoordeling van het gegenereerde dataverkeer en/of gebruikte opslagruimte, leveren de gegevens zoals die blijken uit de systemen/administratie van Outome dwingend bewijs op in de zin van de wet, behoudens door klant te leveren tegenbewijs.

34.4       Bij overschrijding van de maximale hoeveelheid data, kan Outcome de extra kosten bij klant in rekening brengen.

34.5       Als partijen een maximale hoeveelheid dataverkeer of opslagruimte hebben afgesproken, kan eventuele overgebleven data of opslagruimte niet worden gebruikt in een andere periode.

 

 


 

 

 

Onze technologieën